Members of Art Committee of the 31st SSIMF

publish time2014/6/24 15:41:28    

 Music Art Commission  

 Consultants: Zhou Xiaoyan, Zhu jian¨er and Lv Qiming  

 Director: Lu Zaiyi  

 Special Adviser: Yu Long  

 Deputy Directors: Xu Shuya, Zhang Guoyong and Yu Zhen (Executive)  

 Members: (Rank by surname)  

 Wang Fujian, Xu Shuya, Lu Zaiyi, Yu Zhen, Yang Yandi, Zhang Guoyong, Zhang Minquan, Zhang Liang, Min Huifen, Chen Guangxian, Chen Xieyang, Xu Jingxin, Guo Qianghui, Liao Changyong, Qian Shijin, Teng Junjie and Wei Song  

 Secretary-general: Yu Zhen  

 Dancing Arts Committe  

 Consultants: Shu Qiao and Li Zhonglin  

 Director: Ling Guiming  

 Members: (rank by surname)  

 Li Ying, Xin Lili, Chen Feihua, Chen Baihua, Chen Jia¨nian, Zhou Jie, Ling Guiming, Xu Senzhong and Huang Doudou  

 Secretary-general: Li Ying