Members of Art Committee of the 29th SSIMF

publish time2014/6/24 15:52:15    

 Consultants: Zhou Xiaoyan, Zhu jian¨er, Lv Qiming and Shu Qiao  

 Director: Lu Zaiyi and Ling Duiming  

 Special Adviser: Yu Long  

 Deputy Directors: Xu Shuya and Zhang Guoyong  

 Members: (rank by surname)  

 Wang Fujian, Xu Shuya, Yu Zhen, Zhang Minquan, Zhang Guoyong, Zhang Liang, Yang Liqing, Yang Yandi, Xin Lili, Min Huifen, Lu Zaiyi, Chen Feihua, Chen Baihua, Chen Jia¨nian, Chen Xieyang, LingGuiming, Xu Jingxin, Qian Shijin, Huang Doudou, Liao Changyong, Teng Junjie and Wei Song  

 Secretaries-general:  

 Teng Junjie and Yu Zhen (Executive)