Members of Art Committee of the 33rd SSIMF

publish time£º2016-5-6 15:50:33    

1. Music Art Committee

1. Counselors: Zhu Jianer, Lv Qiming, Lu Zaiyi

2. Director: Xu Shuya

3. Guest: Yu Long

4. Vice Directors: Liao Changyong, Zhang Guoyong

5. Members (Ranked by Surname):

Wang Pujian, Xu Shuya, Li Ruixiang, Yang Jianguo, Yang Yandi, Wu Xiaoming, Zhang Liang, Zhang Minquan, Zhang Guoyong, Chen Guangxian, Chen Xieyang, Lin Yousheng, Zhou Ping, Luo Xiaoci, Xu Mengdong, Xu Jingxin, Guo Qianghui, Liao Changyong, Teng Junjie, Wei Song

6. Secretary General: Guo Qianghui

 

2. Dance Art Committee

1. Counselors: Shu Qiao, Li Zhonglin, Lin Yangyang, Ling Guiming

2. Director: Xin Lili

3. Members (Ranked by Surname):

Zhu Jiejing, Yang Xinhua, Wu Husheng, Xin Lili, Zhang Yuzhao, Chen Feihua, Chen Baihua, Chen Jianian, Huang Doudou, Dong Lin

4. Secretary General: Dong Lin