Members of Art Committee of the 32nd SSIMF

publish time£º2016-5-23 9:39:46    

Music Art Committee

Counselors: Zhou Xiaoyan, Zhu Jianer, Lv Qiming, Lu Zaiyi

Director: Xu Shuya

Guest: Yu Long

Vice Directors: Liao Changyong, Zhang Guoyong

Members (Ranked by Surname):

Wang Fujian, Xu Shuya, Li Cong, Yang Jianguo, Yang Yandi, Yu Zhen, Zhang Liang,

Zhang Minquan, Zhang Guoyong, Chen Guangxian, Chen Xieyang, Luo Xiaoci,

Xu Mengdong, Xu Jingxin, Qian Shijin, Guo Qianghui, Liao Changyong, Teng Junjie, Wei Song

Secretary General: Guo Qianghui

 

Dance Art Committee

Counselors: Shu Qiao, Li Zhonglin, Lin Yangyang, Ling Guiming

Director: Xin Lili

Members (Ranked by Surname):

Zhu Jiejing, Li Ying, Yang Xinhua, Wu Husheng, Xin Lili, Zhang Yuzhao, Chen Feihua, Chen Baihua, Chen Jianian, Huang Doudou

Secretary General: Li Ying