Members of Art Committee of 34th SSIMF

Publish Time2018/5/7 13:31:46    

 I. Music Art Committee

 1. Counselors: Zhu Jianer, Lv Qiming, Lu Zaiyi

 2. Director: Xu Shuya

 3. Guest Counselor: Yu Long

 4. Vice Directors: Liao Changyong, Zhang Guoyong

 5. Members (Ranked by Surname):

 Wang Pujian, Xu Zhong, Xu Shuya, Li Ruixiang, Yang Jianguo, Yang Yandi,

 Wu Xiaoming, Zhang Liang, Zhang Minquan, Zhang Guoyong, Chen Guangxian, Chen Xieyang,

 Lin Yousheng, Luo Xiaoci, Zhou Ping, Xu Mengdong, Xu Jingxin, Guo Qianghui,

 Liao Changyong, Teng Junjie, Wei Song

 6. Secretary General: Guo Qianghui

 II. Dance Art Committee

 1. Counselors: Shu Qiao, Li Zhonglin, Lin Yangyang, Ling Guiming

 2. Director: Xin Lili

 3. Members (Ranked by Surname):

 Zhu Jiejing, Yang Xinhua, Wu Husheng, Xin Lili, Zhang Yuzhao, Chen Feihua,

 Chen Baihua, Chen Jianian, Huang Doudou, Dong Lin

 4. Secretary General: Dong Lin